Eelmises postituses rääkisin omavalitsuste tõhusast finantsarvetusest ja eelarvestamise protsessist tervikuna, seda käimasoleva haldusreformi ja valimiste valguses. Juhtisin tähelepanu just ajakriitilisele olukorrale. Seekord käsitlengi teemasid, mis on vaja esmajärjekorras ära teha, et uue aasta 1. jaanuarist saaks startida uue finantsarvestuse toimemudeliga.

Olulisemaks valdkonnaks, millele esmalt tuleb tähelepanu pöörata, on ühinevate valdade ühetaolised arvestuspõhimõtted. Peamised finantsarvestuspõhimõtted on omavalitsustes kehtestatud vastavate riiklike regulatsioonidega, kuhu on jäetud siiski ka teatav paindlikkus. See on loonud olukorra, et mõningaid arvestuspõhimõtteid on erinevates omavalitsustes kohaldatud erinevalt ja aeg ajalt ka valesti.

Tungiv soovitus: Ärge eeldage, et kõik arvestuspõhimõtted on sarnased ja kasutuses – kaardistage küsimused ja leppige lahendustes kokku!

 

Mõningad näited, mis iseloomustavad, kui ulatuslikud on käsitlemist vajavad teemad:

  • Samasisuliste kulude kajastamine erinevate tegevusalade all.

  • Kehtivad üüri- ja rendilepingud, mis on seotud klientide, üüri/rendi summade ja muud kuluarvestuse põhimõtetega. Kas arved koostatakse ette või tagantjärgi?

  • Sotsiaaltoetuste ja nende määrade osas on vaja leppida kokku arvestuspõhimõtted ja nende kajastamine raamatupidamises, algdokumendist kuni selle kinnitamiseni. Millised on toetuse vormid omavalitsuses nagu näiteks: kooli ranitsatoetused, haridustoetused, sotsiaaltoetused jne.

  • Eelarvestamiseks on vaja kirjeldada objektide nimekirjad ning kulude jaotuse protsendid, kui hoones on mitu asutust või kui kulusid jagatakse proportsionaalselt, mis tuleneb kulude arvestuse erinevast detailsusest (MWh, Kwh, m³ jne).

  • Lasteaia toidurahade ja kohatasude arvestuspõhimõtetes esineb erinevusi arvete esitamise põhimõtetes nagu näiteks tasude ette küsimine või siis tarbitud teenuste alusel tagantjärele maksmine või siis üldse suusõnalise info põhjal tasumine. Samuti tuleb kokku leppida ja määrata õpetajate ja personali toiduraha hinnad, kinnitamise dokumendid, arvestuse alused jne.

  • Omavalitsuse paindlikkusest tulenevad ka erinevad soodustused ja hüved töötajatele nagu näiteks telefoni, isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsioon jne. Valmistada ette info kuulimiitide kehtestamiseks ja lepingute projektid isikliku või ametiauto kasutamiseks töötajate poolt.

  • Sisuline inventuur ja lepingute register tuleb koostada laenu, rendi- liisingulepingute osas. Soovitame kirjeldada lepingud objektide lõikes, lõpptähtaegu ja intressi ja viivise protsendi tingimusi arvesse võttes.

  • Kaardistada tuleb kõik ametistruktuurid ja töötasud s.h. ametiasutuste ja hallatavate asutuste osas, nimede ja ametikohtade lõikes, sh eraldi lisatasud jms. Kõik, mis on seotud õpetajate tarifikatsioonidega k.a. ainetundide-, klassijuhatamise- ja muud tasud. Luua register autodest, mis annab ülevaate kes kasutab, millised on kululimiidid, millised kulud autoga kaasnevad, kuidas toimub garažeerimine jne.

  • Palkade arvestamine ja väljamaksed toimib omavalitsustes erinevate kokkulepete kohaselt. Selleks, et tagada palkade ja ka maksude väljamaksete protsessis koostöö rahavoogudega on vaja eelnevalt kriitiliselt üle vaadata ja hinnata rahavoolist võimekust väljamaksete osas seejärel sõlmida uued kokkulepped palgasaajatega.

See on väike osa teemade nimistust, mille osas on omavalitsuse uuele juhtkonnale vaja otsuste tegemiseks infot ette valmistada. See ei ole ainult aruannete ühtlustamise teema, vaid tegemist on otsustusinfo ettevalmistamisega finantsstruktuuride poolt. Uue valitsuse otsused on samas aga seotud rahalise planeerimise ehk eelarvestamisega.

Ma ei väsi rõhutamast, et elame põneval ajal, mis nõuab piisavalt pingutusi ja paremini mõtestatud tegevusi meie kõigi poolt, kes on seotud omavalitsusstruktuuridega. 2018. aasta esimesed neli kuud on eriti pingeline, sest samaaegselt käivitame uue suurvalla finantsstruktuuri ning lõpetame ühinevate valdade majandusaruandeid s.t. toimivad paralleelsed finantstegevused.

Majandusaruande hea kvaliteedi tagavad ühtsed arvestusmeetodid ja majandusaasta lõpetamise arvestusrutiinid. Mis need on ja millele soovitame tähelepanu pöörata, räägin juba mõne päeva pärast.

 

Ellen Tohvri

 


Võtke ühendust

Veel teenuseid